01 de febrer 2008

Declaració

A l’atenció del bisbe Agustín García-Gasco, titular de la diòcesi de València.

Jo, Jordi Monteagudo Cases, amb DNI nº XX.XXX.XXX-X, major d’edat, resident en la població de Vilafranca del Penedès i batejat el dia 26-01-65 en la parròquia de Nuestra Señora de los Ángeles, de la ciutat de València, pertanyent a la diòcesi indicada, actuant en nom i interès propi i en ple ús de la meua lliure i espontània voluntat,


MANIFESTE:

1. Que vaig ser batejat en la fe catòlica com a conseqüència d’una decisió presa per altres persones sense que aleshores, a causa de la meua edat, intervingués la participació de la meua pròpia voluntat, i sense disposar de llibertat ni consciència suficients per a emetre un judici sobre les meues conviccions personals.

2. Que les meues conviccions filosòfiques no es corresponen amb les d’aquelles persones que, de bona fe, varen considerar llavors que havien de batejar-me.

3. Que després d’haver meditat durant el temps suficient sobre el significat de la meua pertinença a la fe catòlica, no trobe cap pretext per continuar pertanyent a l’Església Catòlica, contradient la meua voluntat amb l’adscripció a aquesta institució.

4. Que la fidelitat a la pròpia consciència és un dret constitucional inalterable reconegut per la legislació mitjançant l’article 16 de la Constitució Espanyola, a la qual cap entitat privada o pública pot oposar-se.

5. Que, per tant, rebutjant la fe cristiana, em considere incurs en apostasia tal com la defineix el cànon 751 del Codi de dret canònic, motius pels quals,


SOL·LICITE:

Que em siga reconeguda per l’Església la condició d’apòstata, deixant de contar-me entre els seus fidels i de considerar-me catòlic a tots els efectes —fins i tot els estadístics—, incloent, si fos necessari, l’oportuna anotació d’apostasia en el Llibre de Baptismes i qualsevol altre registre eclesiàstic, i que per aquesta declaració expresse, fent ús del legítim dret a disposar lliurement de les conviccions morals, ètiques i religioses.

A Vilafranca del Penedès, a 1 de febrer de 2007
.


Jordi Monteagudo Cases


Powered by ScribeFire.